Các website trực thuộc
Thống kê giáo dục
TRỤ SỞ CƠ QUAN

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức.

Đc: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT.
Đt: 02543 881 807; Fax: 02543 882 634.