Về Trang Chủ

Tất cả nội dung được liệt kê ở dưới, muốn tìm kiếm dịch vụ công chính xác vui lòng tìm theo từ khóa hoặc theo danh mục

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo. Mức độ 2 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Xem
2 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Mức độ 2 Hỗ trợ học tập đối với học sinh dân tộc thiểu số ít người Xem
3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Mức độ 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú Xem
4 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS. Mức độ 2 Tiếp nhận, thuyên chuyển đối tượng bổ túc THCS Xem
5 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS. Mức độ 2 Tiếp nhận, thuyên chuyển đối tượng bổ túc THCS Xem
6 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Mức độ 2 Chuyển trường đối với học sinh Xem
7 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học. Mức độ 2 Chuyển trường đối với học sinh Xem
8 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non dân lập. Mức độ 2 Chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non Xem
9 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập. Mức độ 2 Chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non Xem
10 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu. Mức độ 2 Công nhận trường TH đạt mức chất lượng tối thiểu Xem
11 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Mức độ 2 Đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã Xem
12 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Mức độ 2 Công nhận xã đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ Xem
13 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở. Mức độ 2 Cấp phép, gia hạn dạy thêm, học thêm cấp THCS Xem
14 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 2 Dịch vụ công Xem
15 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Mức độ 2 Thành lập, hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường MG, MN, nhà trẻ Xem