Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Công văn số: 584/SGDĐT-GDTrHTX (Về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020) 03/04/2020
2 Công văn số: 1305/UBND-VP (V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng ... 03/04/2020
3 Công văn số: 1324/UBND-VP (V/v khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19) 03/04/2020
4 Kế hoạch số: 43/KH-PGDĐT (Lịch trực giải quyết công tác cơ quan Phòng GDĐT từ 01/4 đến 15/4/2020) 01/04/2020
5 Công văn số: 576/SGDĐT-VP (Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 01/04/2020
6 Công văn số: 142/PGDĐT-THKH (V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và ... 01/04/2020
7 Công văn số: 141/PGDĐT-HĐNG (V/v triển khai thực hiện Thông báo 172-TB/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 ... 31/03/2020
8 Công văn số: 132/PGDĐT-HĐNG (Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng, chống dịch Covid-19) 30/03/2020
9 Công văn số: 131/PGDĐT-HĐNG (Triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục ... 30/03/2020
10 Công văn số: 1274/UBND-VP (V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ... 31/03/2020
11 Thông báo số: 1271/TB-UBND (V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý); Ngày ... 31/03/2020
12 Công văn số: 125/PGDĐT-HĐNG (Về việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2020) 26/03/2020
13 Công văn số: 130/PGDĐT-HĐNG (Về việc quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống ... 30/03/2020
14 Công văn số: 128/PGDĐT-HĐNG (Về việc hướng dẫn cung cấp thông tin y tế phòng, chống dịch Covid-19) 30/03/2020
15 Công văn số: 129/PGDĐT-HĐNG (Tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TU, Kế hoạch số 293-KH/TU, Chương trình hành động số 44-CTr/TU, ... 30/03/2020