Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Thư mời số: 741/TM-PGDĐT (Dự Lễ Khai mạc Hội thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019) 13/11/2019
2 Công văn số: 5919/UBND-NV (V/v triển khai thực hiện Công văn số 1408/SNV-CCVC ngày 23/10/2019 của Sở Nội vụ) 07/11/2019
3 Quyết định số: 5648/QĐ-UBND (Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm học ... 28/10/2019
4 Công văn số: 426/PNN (Phổi hợp, đôn đốc thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019) 12/11/2019
5 Công văn số: 738/PGDĐT-THCS (V v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020) 12/11/2019
6 Giấy mời số: 737/GM-PGDĐT (Về việc tham dự họp Hội đồng bộ môn THCS) 12/11/2019
7 Thông báo số: 736/TB-PGDĐT (Kết luận hội nghị triển khai chuyên đề tiết đọc sách thư viện các trường tiểu học và tiếp tục ... 12/11/2019
8 Công văn số: 734/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn triển khai khung phân phối chương trình tiếng Anh 6 tiết/ tuần theo giáo trình Family ... 11/11/2019
9 Công văn số: 732/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học cuối học kỳ I năm học 2019-2020) 11/11/2019
10 Công văn số: 733/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học và THCS năm ... 11/11/2019
11 Công văn số: 729/PGDĐT-TKTH (V/v tổ chức Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019 ở các trường học) 11/11/2019
12 Thông báo số: 731/TB-PGDĐT (Về việc tham dự Hội thảo khoa học) 11/11/2019
13 Công văn số: 730/PGDĐT-CNTT (V/v hướng dẫn cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử các trường MN, TH, THCS theo quy ... 11/11/2019
14 Công văn số: 727/PGDĐT-THCS (V/v thực hiện một số nhiệm vụ đợt tham dự tập huấn theo Công văn số 692/PGDĐT-THCS ngày 28/10/2019) 11/11/2019
15 Giấy mời số: 725/GM-PGDĐT (Về việc tham dự họp Hội đồng bộ môn tiểu học) 11/11/2019