Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Công văn số: 580/PGDĐT-HĐNG (V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác học sinh Đoàn - Đội năm học 2019-2020) 20/09/2019
2 Công văn số: 579/PGDĐT-HĐNG (V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại các trường học) 19/09/2019
3 Công văn số: 577/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn viết tham luận cho Hội thảo “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo ... 19/09/2019
4 Công văn số: 578/PGDĐT-CNTT (V/v rà soát, cập nhật thông tin công chức, viên chức và người lao động trên phần mềm PMIS năm ... 19/09/2019
5 Công văn số: 1783/SGDĐT-TCCB (V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ... 13/09/2019
6 Công văn số: 1819/SGDĐT-VP (V/v triển khai Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT) 18/09/2019
7 Công văn số: 1820/SGDĐT (V/v thông báo tham gia chương trình "Tìm kiếm đại sứ E-Learning Việt Nam") 18/09/2019
8 Thông báo số: 575/TB-PGDĐT (Kết luận hội nghị tập huấn thiết lập thư viện và tiết đọc thư viện các trường tiểu học năm học ... 19/09/2019
9 Công văn số: 574/PGDĐT-THCS (Về việc cử công chức, viên chức ngành Giáo dục tham gia giao lưu giải bóng chuyền truyền thống ... 18/09/2019
10 Công văn số: 4763/UBND-VP (V/v tăng cường thực hiện các chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em) 18/09/2019
11 Công văn số: 573/PGDĐT-CSVC (V/v báo cáo thực trạng sử dụng máy phát điện dự phòng của các trường học trên địa bàn huyện) 18/09/2019
12 Công văn số: 567/PGDĐT-MN (V/v tham dự tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung ... 16/09/2019
13 Công văn số: 563/PGDĐT-CNTT (V/v ứng dụng quản lý trường học vnEdu và triển khai số liên lạc điện tử đối với trường TH-THCS ... 13/09/2019
14 Kế hoạch số: 90/KH-PGDĐT (Về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020) *Đã cập nhật 09/09/2019
15 Công văn số: 560/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ năm 2019) 12/09/2019