• Ông: Nguyễn Châu Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918471450
  • Email:
   liempgdcd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   • * Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách hoạt động chuyên môn, thi đua - khen thưởng, kiểm định chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở.

 • Bà: Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0937935679
  • Email:
   thuypgdcd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách phụ trách công tác Kế toán; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ chính sách trong công tác Tài chính; kiểm tra tài chính.

 • Ông: Nguyễn Xuân Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0933897780
  • Email:
   xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác quản trị mạng, Cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT, hệ thống văn bản điện tử, hệ thống thông tin, dữ liệu giáo dục; ứng dụng CNTT tại cơ quan Phòng GDĐT và các đơn vị trường học; Hệ thống quản lý chất lượng thủ tục hành chính GDĐT theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.