SỞ GDĐT KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LỢI NĂM 2020.