1. Bộ phận chuyên môn mầm non (cô Vương Thị Huyền Trang)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (115); Di động: 0987.220.618
- Email: huyentrang.pgdcd@gmail.com; trangvth@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

2. Bộ phận chuyên môn tiểu học (thầy Nguyễn Thái Kha)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (106); Di động: 0918.429.661
- Email: nguyenkhapgd@gmail.com; khant@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

3. Bộ phận chuyên môn trung học cơ sở (thầy Trần Như Hải)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (105); Di động: 0979.881.571
- Email: nhuhaicd@gmail.com; haitn@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

4. Bộ phận Tổ chức cán bộ (bà Phạm Thị Nga)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (110); Di động: 0988.332.968
- Email: phamngapgd@gmail.com; ngapt@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

5. Bộ phận Cơ sở vật chất - Thi đua khen thưởng (thầy Lê Thanh Kính)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (108); Di động: 0914.397.488
- Email: lethanhkinhpgd@gmail.com; kinhlt@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

6. Bộ phận Tổng hợp - Thống kê (thầy Nguyễn Quý Dũng)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (111); Di động: 01668.639.640
- Email: fxquydung@gmail.com; dungnq@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

7. Bộ phận Văn thư - Lưu trữ - Thư viện trường học - Phụ nữ ngành (cô Ngô Thị Hồng Chi)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (0) và 02543.881.807 (107); Di động: 0902.652.051
- Email: hongchipgd@gmail.com; chinth@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

8. Bộ phận Kế toán - Tài chính (bà Nguyễn Thị Thuỷ)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (104); Di động: 0937.935.679
- Email: thuypgdcd@gmail.com; thuynt@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

9. Bộ phận ứng dụng CNTT (thầy Nguyễn Xuân Vinh)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (111); Di động: 0933.897.780
- Email: xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com; vinhnx@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

10. Bộ phận Hoạt động ngoài giờ (thầy Nguyễn Châu Thanh Liêm)
- Điện thoại cơ quan: 02543.881.807 (105); Di động: 0918.471.450
- Email: liempgdcd@gmail.com; liemnct@chauduc.baria-vungtau.gov.vn


Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức.