Trường TH Kim Long thực hiện Kiểm tra học kỳ 2 giãn cách trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phúc tạp.