Các bé Trường MN Phượng Hồng tham gia hội thi aerobic cấp huyện năm học 2020 - 2021.