Các cháu Trường MN Họa Mi hưởng ứng ngày hội đọc sách.