Các cháu Trường MN Phượng Hồng tham gia thi aerobic cấp huyện.

Nguồn tin: Trường MN Phượng Hồng.