Giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh BR-VT năm 2020.

Nguồn tin: Trường Cao đăng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh BR-VT.