Bài múa: Chiều lên bản Thượng - sinh hoạt dưới cờ tuần 9 NH 2020-2021 của HS Trường THCS Quang Trung.

Nguồn tin: Trường THCS Quang Trung.