• Ông: Nguyễn Văn Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0913139723
  • Email:
   nguyen3691@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   a. Chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:
   Giúp Trưởng phòng phụ trách, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:
   - Công tác chuyên môn cấp Tiểu học và THCS; Giáo dục thường xuyên;
   - Công tác ứng dụng CNTT và truyền thông, nghiên cứu khoa học;
   - Công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cấp Tiểu học và THCS;
   - Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cấp Tiểu học và THCS.
   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
   b. Công tác kiêm nhiệm:
   - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức;
   - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm;
   - Hội đồng Khoa học kỹ thuật;
   - Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, xuất khẩu lao động và vay vốn giải quyết việc làm;
   c. Phụ trách theo dõi các trường trên địa bàn: xã Quảng Thành, xã Xà Bang, xã Cù Bị, xã Láng Lớn.

 • Ông: Lê Thanh Kính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914397488
  • Email:
   lethanhkinhpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   a. Chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:
   Giúp trưởng phòng phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
   - Công tác chuyên môn cấp học Mầm non;
   - Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục cấp Mầm non;
   - Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cấp Mầm non;
   - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và chăm sóc nuôi dưỡng;
   - Công tác Sữa học đường;
   - Công tác thiết bị, thư viện và cơ sở vật chất;
   - Công tác Thi đua, khen thưởng của Ngành;
   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
   b. Công tác kiêm nhiệm:
   - Công tác xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa, quỹ "Vì người nghèo" và quỹ "Bảo trợ trẻ em";
   - Công tác áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
   - Công tác Dân vận ở cơ sở;
   - Công tác giáo dục môi trường;
   - Phụ trách các nhà công vụ trên địa bàn huyện.
   c. Phụ trách theo dõi các trường trên địa bàn: xã Suối Rao, xã Xuân Sơn, xã Sơn Bình, xã Bình Trung.

 • Ông: Nguyễn Thái Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918429661
  • Email:
   nguyenkhapgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách hoạt động chuyên môn, thi đua - khen thưởng, kiểm định chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục cấp tiểu học.

 • Bà: Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988332968
  • Email:
   phamngapgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Đào tạo bồi dưỡng; Quy chế dân chủ cơ sở; Phần mềm quản lý cán bộ PMIS.

 • Ông: Nguyễn Quý Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368639640
  • Email:
   fxquydung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê, kế hoạch, thanh tra, cải cách thủ tục hành chính; ghi biên bản họp giao ban, họp Hiệu trưởng toàn ngành hàng tháng.